Samhandelsbetingelser

1. ANVENDELSE OG GYLDIGHED
1.1 Enhver leverance sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.
1.2 Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre KAFFKA A/S skriftligt har accepteret disse.

2. TILBUD/ORDRE
2.1 Aftale mellem køber og KAFFKA A/S anses først for indgået ved KAFFKA A/S’ accept af ordren.
2.2 Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med KAFFKA’s skriftlige godkendelse.
2.3 KAFFKA A/S er ved produktionsordrer berettiget til at levere det aftalte kvantum +/- 10%.
2.4 Ved produktionsordre i Fjernøsten er KAFFKA berettiget til at fakturere 50% af den samlede ordre ved kundens godkendelse af kontraprøve.

3. PRISER
3.1 KAFFKA’s priser er eksklusive den til enhver tid gældende moms, andre afgifter, told, fragt, o.l.
3.2 KAFFKA pålægger et gebyr på 1,75 % af ordresummen ekskl. moms til dækning af miljøtillæg samt transportforsikring. Såfremt køber ikke ønsker at forsikre forsendelsen, skal køber afgive skriftlig erklæring herom i forbindelse med afgivelse af ordren, hvorefter KAFFKA fraskriver sig ansvaret for bortkomst, skade under transport m.m.
3.3 Ved ordrer under kr. 2.500,- ex. moms pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 250,-

4. LEVERING
4.1 Leveringsbetingelserne er ab lager, KAFFKA A/S’ adresse i Lystrup, medmindre er skriftligt aftalt.
4.2 Vi leverer med GLS, hvis ikke andet er skriftligt aftalt.

5. BETALING
5.1 Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra varens afsendelse fra KAFFKA, med mindre andet er fastsat ved udtrykkelig skriftlig aftale.
5.2 Betaler køber ikke købesummen i rette tid, kan KAFFKA A/S fra forfaldsdagen beregne sig morarenter i overensstemmelse med renteloven.
5.3 Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

6. EJENDOMSFORBEHOLD
6.1 KAFFKA A/S forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket.

7. UNDERSØGELSESPLIGT
7.1 Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen af en leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.

8. REKLAMATION
8.1 Køber skal give skriftlig meddelelse om mangler direkte til KAFFKA A/S uden ugrundet ophold efter, at mangelen er opdaget eller burde have været opdaget. Dette gælder ligeledes ved reklamation over mængdedifference. Meddelelsen skal indeholde en specifikation af mangelen.
8.2 Såfremt køber ikke underretter KAFFKA A/S om en mangel inden for de angivne frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af mangelen.
8.3 I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at disponere over det leverede eller returnere dette uden KAFFKA A/S’ skriftlige accept.
8.4 Reklamation vedrørende angivelse på fakturaer må fremsendes skriftligt inden 5 dage efter fakturaens modtagelse.

9. ANSVAR
9.1 KAFFKA A/S’ ansvar for mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning.
9.2 KAFFKA A/S’ ansvar omfatter ikke mangler opstået i materiale, som er tilvejebragt af køber, eller i varer, der er foreskrevet eller specificeret af denne.
9.3 KAFFKA A/S har intet ansvar for mangler ud over det i dette punkt foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, som mangelen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre indirekte tab.

10. LOVVALG OG VÆRNETING
10.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved retten i Århus under anvendelse af dansk ret.

Opdateret 20.06.2017

KAFFKA A/S
Sønderskovvej 12
8520 Lystrup
CVR-nr. 21789232

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vores side bliver løbende opdateret med flere julegaver. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder som den første.